Search Results for: "Jamie Oliver"

Részvételi- és játékszabályzat

ALDI – Jamie Oliver nyereményjáték – nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzat


 1. Jelen szabályzat a https://www.facebook.com/ALDI.Magyarorszag/ oldalán futó ”ALDI – Jamie Oliver nyereményjáték” játékra vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

A játék lebonyolítója az Dynamit Kft. (1106 Budapest Jászberényi út. 41. Irodaépület 1. em.), a továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot hirdet „ALDI – Jamie Oliver nyereményjáték” megnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”).

 1. A játék leírása:

A Játékos részt vehet a nyereményjátékban és jogosult lehet a nyereményre, amennyiben az ALDI Magyarország Facebook oldalára kikerülő játékfelhívást tartalmazó bejegyzésben leírt részvételi feltételt teljesíti:

A megadott feladatra érdemben válaszolni, kommentben a játékfelhívást tartalmazó bejegyzés alá.

Feladat: Milyen Jamie Oliver termékek kaphatók az Aldi áruházakban? A hozzászólók között egy Jamie Oliver pizza kőlapot és pizza vágót sorsolunk ki!

A nyertest a kommentelők közül véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 1. A játék időtartama:

A Játék időtartama: 2019.06.02. 08:00-tól – 2019.06.09. 24:00-ig.
Sorsolás időpontja: 2019.06.20.
Nyertesek száma: 3
Eredményhirdetés: a sorsolást követő legkésőbb 2 munkanapon belül.
A nyeremény értéke: 12 850 Ft

 1. Részvételi feltételek:

– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). – Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. – Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. – Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. – A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Sorsolás és nyeremények:

A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com A nyertesek neveit a Aldi Magyarország Facebook oldalán tesszük közzé, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 munkanapon belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha

– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; – ha az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;

Amennyiben a fenti pontok valamelyike miatt a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, a nyeremény a pótnyertest illeti meg (ha került kisorsolásra).

 1. Nyertesek értesítése:

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 1. Nyeremények átvétele:

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatvédelmi tájékoztatás:

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel, kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja – beleegyezik abba, hogy a nyeremény átvételekor róla fotó készüljön, amely a nyertes nevével együtt megjelenhet a Szervező Facebook oldalán.

 1. Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések:

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Nyereményjáték szervezése, a Játékszabály összeállítása, az esetleges hatósági bejelentések elvégzése, és a Nyereményjáték lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírások betartásával (ideértve a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat is) teljes körűen a Szervező feladata és felelőssége. A Nyereményjáték sikeres megvalósításához az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. hirdetési szolgáltatás keretében kommunikációs felületeket biztosít a csatolt tartalmú image megjelenés számára. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. mint lebonyolító nem vesz részt a nyereményjátékban, kizárólag az aktivitás kommunikációjához biztosít hirdetési felületet.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot és az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.”

Portfolio

ALDI – Jamie Oliver nyereményjáték – Részvételi- és játékszabályzat


 1. Jelen szabályzat a https://www.facebook.com/ALDI.Magyarorszag/ oldalán futó ”ALDI – Jamie Oliver nyereményjáték” játékra vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

A játék lebonyolítója az Dynamit Kft. (1106 Budapest Jászberényi út. 41. Irodaépület 1. em.), a továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot hirdet „ALDI – Jamie Oliver nyereményjáték” megnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”).

 1. A játék leírása:

A Játékos részt vehet a nyereményjátékban és jogosult lehet a nyereményre, amennyiben az ALDI Magyarország Facebook oldalára kikerülő játékfelhívást tartalmazó bejegyzésben leírt részvételi feltételt teljesíti:

A megadott feladatra érdemben válaszolni, kommentben a játékfelhívást tartalmazó bejegyzés alá.

Feladat: Milyen Jamie Oliver termékek kaphatók az Aldi áruházakban? A hozzászólók között egy Jamie Oliver pizza kőlapot és pizza vágót sorsolunk ki!

A nyertest a kommentelők közül véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 1. A játék időtartama:

A Játék időtartama: 2019.06.02. 08:00-tól – 2019.06.09. 24:00-ig.
Sorsolás időpontja: 2019.06.20.
Nyertesek száma: 3
Eredményhirdetés: a sorsolást követő legkésőbb 2 munkanapon belül.
A nyeremény értéke: 12 850 Ft

 1. Részvételi feltételek:

– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). – Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. – Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. – Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. – A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Sorsolás és nyeremények:

A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com A nyertesek neveit a Aldi Magyarország Facebook oldalán tesszük közzé, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 munkanapon belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha

– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; – ha az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;

Amennyiben a fenti pontok valamelyike miatt a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, a nyeremény a pótnyertest illeti meg (ha került kisorsolásra).

 1. Nyertesek értesítése:

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 1. Nyeremények átvétele:

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatvédelmi tájékoztatás:

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel, kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja – beleegyezik abba, hogy a nyeremény átvételekor róla fotó készüljön, amely a nyertes nevével együtt megjelenhet a Szervező Facebook oldalán.

 1. Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések:

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Nyereményjáték szervezése, a Játékszabály összeállítása, az esetleges hatósági bejelentések elvégzése, és a Nyereményjáték lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírások betartásával (ideértve a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat is) teljes körűen a Szervező feladata és felelőssége. A Nyereményjáték sikeres megvalósításához az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. hirdetési szolgáltatás keretében kommunikációs felületeket biztosít a csatolt tartalmú image megjelenés számára. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. mint lebonyolító nem vesz részt a nyereményjátékban, kizárólag az aktivitás kommunikációjához biztosít hirdetési felületet.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot és az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.”